Regulamin promocji

Regulamin promocji
„Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19”

 

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady organizacji promocji pod nazwą Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19dalej zwanej „Promocją”;

  2. Organizatorem Promocji jest EduAkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dantego 1B lok. 36, 01-914 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793129, posiadająca numer NIP 1182195374 oraz REGON 383444830, dalej zwana „Organizatorem”.

  3. Promocja obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2020 roku do jej odwołania przez Organizatora.

  4. W ramach niniejszej Promocji każda osoba (dalej: „Odbiorca”), która dobrowolnie udostępni Organizatorowi swój adres e-mail i wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora w celu przesyłania informacji dotyczących publikacji „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19”, dalej zwanej „Publikacją” jej kolejnych edycji, kolejnych publikacji o zbliżonej tematyce, a także o ofercie usług szkoleniowych i konferencyjnych organizowanych przez Organizatora, ma możliwość pobrania Publikacji w formie dokumentu elektronicznego ze strony internetowej Organizatora.

  5. Odbiorca w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

  6. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Odbiorcy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia usług w ramach platformy internetowej EduAkcja, dostępnego pod adresem https://www.edu-akcja.pl/wp-content/uploads/2019/09/Regulamin-s%CC%81wiadczenia-us%C5%82ug-w-ramach-platformy-internetowej-EduAkcja.pdf.